1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A RUBICON MC Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név : RUBICON MC Kft.), cím: 2096 Üröm, Szikla u.11., (a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.rubiconbs.hu címen.

1.1.  Adatkezelő munkaerő-közvetítő tevékenysége során az álláskereső személyek („Jelöltek”) adatait, valamint a Honlapját meglátogató, használó és azon keresztül Adatkezelővel kapcsolatot felvevő személyek („Látogató”) (Jelölt és Látogató együttesen a továbbiakban, mint „Felhasználó” is megnevezésre kerülhet) adatait kezeli és továbbítja Adatkezelő ügyfelei részére a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a tervezett adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, a kezelt adatok gyűjtésének forrásáról, a kezelt adatok harmadik személyek részére történő továbbításáról, az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról.  
 
1.2.  Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a Magyarországon hatályos 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendeletnek megfelelően, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) ajánlásával és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.  

2. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

2.1. A Jelöltekkel kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: - természetes személyek esetében: 

 • név, 
 • email, mobil telefonszám, 
 • munkahely, betöltött pozíció / folyamatban lévő tanulmányok, tanulmányok, szakmai készségek, tapasztalatok 
 • idegen nyelvi készségek, 
 • fizetési igénye, 
 • a Jelölt mikor tud leghamarabb kezdeni, 
 • Linkedin profil azonosító (ID), 
 • a Jelölt portfólió képe 
 • a Jelölt által adott önéletrajz. 

Adatkezelő tájékoztatja a Jelöltet, hogy egyes pozíciók tekintetében további információ vagy személyes adat megadása is szükséges lehet a Jelölt hozzájárulásával. Adatkezelő tájékoztatja a Jelöltet, hogy az általa Adatkezelő részére küldött önéletrajzban nem tüntethet fel olyan adatot, amely a GDPR, valamint az Infotv. rendelkezései szerint különleges adatnak minősül. Amennyiben a Jelölt által küldött önéletrajz ilyen különleges adatot tartalmaz, akkor az önéletrajzot az Adatkezelő a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni. 

2.2. Látogató esetében, amennyiben a Látogató az Adatkezelővel, a Honlapon található „Kapcsolat” elnevezésű felületen keresztül felveszi a kapcsolatot, az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 

 • név, e-mail cím, telefonszám. 

2.3. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolattartás megkönnyítése, az Adatkezelő munkaerő-közvetítése során a Felhasználó, mint álláskereső közvetítése az Adatkezelő ügyfelei részére, valamint a Felhasználó kezelt adatainak továbbítása az Adatkezelő ügyfelei részére.  

2.4. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az Adatkezelő munkatársai a Felhasználóval a kapcsolatot felvegyék új álláslehetőségekről történő tájékoztatás érdekében, valamint abból a célból, hogy frissítsék a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt személyes adatait.  

2.5. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, tehát az Adatkezelő csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait. 

2.6 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

2.7 Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

3.1. Az Adatkezelő általi adatkezelésekre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően kerül sor.

3.2. Az Adatkezelő, a potenciális Jelölt nyilvános elérhetőségein felveheti a kapcsolatot a potenciális Jelölttel annak érdekében, hogy hozzájárulását kérje személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

3.3. Amennyiben az Adatkezelő a Jelöltet megkeresi, úgy az Adatkezelő a Jelölt részére küldött elektronikus levélben elhelyezi a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóra mutató weboldal linket, melyen a Jelölt a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerését követően, az e-mail címének rögzítésével és a checkboxok kipipálásával nyilatkozik, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, így a checkboxok kipipálásával és a nyilatkozatok elküldésével a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatkezeléshez a Jelölt önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulását adja. Amennyiben a Jelölt fentieknek nem tesz eleget és nem küldi meg a hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot az Adatkezelő részére, úgy az Adatkezelő a Jelölt adatait késedelem nélkül törli.

3.4. A Látogató a Honlapon található „Kapcsolat” elnevezésű felületen az adatai rögzítésével és a checkbox kipipálásával a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, így az adatrögzítéssel és a checkbox kipipálásával a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatkezeléshez a Jelölt önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulását adja.

3.5. Az adatok valódiságáért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. A Felhasználók adataik rögzítésével és megadásával kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek.

4. Az adatkezelő adatai

4.1

Név:  RUBICON MC Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2096 Üröm, Szikla u.11.
Cégjegyzékszám: 13-09-163298
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13927084-2-13
Telefonszám: +36 70 425 4510
E-mail: kapcsolat@rubiconbs.hu

4.2

Tárhelyet szolgáltató adatai:
Név: Hallenbeck IT Services Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 32.
Elérhetőség: www.hlb.hu

4.3 A Felhasználók adatainak megismerésére kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő munkatársai jogosultak. Az Adatkezelő azon ügyfeleinek továbbítja a Jelölt személyes adatait, akik olyan vagy azt a pozíciót kínálják, amelyre a Jelölt jelentkezik, továbbá azoknak a harmadik személyeknek, akik részére – az erre vonatkozó érvényes megbízási szerződés alapján –munkaerő-közvetítési tevékenységet végez. Adatkezelő az őt a megfelelő jelöltek felkutatásával megbízó harmadik személyek részére kizárólag azon Jelöltek adatait továbbítja, akik a

megbízó által meghatározott állások betöltésére az Adatkezelő megítélése alapján alkalmasnak minősülhetnek. A harmadik személy részére történő adattovábbítás esetén, az Adatkezelő tájékoztatja a Jelöltet a harmadik személy adatkezelő adatairól (név, elektronikus elérhetőség) és az Adatkezelő a Jelölt személyes adatait kizárólag a Jelölt előzetes, e-mailen adott hozzájárulásával továbbítja.

4.4. Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a 4.3. pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

5. Technikai adatok és adatbiztonság

5.1. Az Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag az Adatkezelő számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

5.2. Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa.

5.3. Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Felhasználó jogosult bármikor kérni a személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Az Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

6.2. Felhasználók bármikor jogosultak a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az Adatkezelő postai címre küldött levelében. Az Adatkezelő köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül törölni.

6.3. Az Adatkezelő igyekszik a Jelöltek személyes adatait naprakészen kezelni. Ennek érdekében az Adatkezelő kérheti a Jelölteket, hogy tájékoztassák az Adatkezelő részére megadott, személyes adataikban bekövetkezett változásokról. Az Adatkezelő időről-időre kapcsolatba léphet e-mailen vagy telefonon a Jelöltekkel, a Jelöltek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok frissítése érdekében.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1. Hozzáféréshez való jog

A regisztráló bármikor jogosult az online felületen tájékoztatást kérni a RUBICON MC Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Ha nem akarja, hogy az adatait a továbbiakban feldolgozzuk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat@rubiconbs.hu e-mail címen. A RUBICON MC Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. A Felhasználó az adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött levélben tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e, az érintett rendelkezésére bocsátja a kezelt személyes adatokat, továbbá a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait, az érintettet megillető jogokat és azok érvényesítési módját, továbbá az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket. Az Adatkezelő a szükséges tájékoztatást az érintett kérelemének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntéséről az érintettet írásban értesíti. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja, arról haladéktalanul tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés és ténybeli indokok alapján került sor, egyúttal tájékoztatja az érintettet arról, hogy az érintett a NAIH-hoz fordulhat és a NAIH közreműködésével is gyakorolhatja az őt megillető jogokat.

7.2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, pontosítását vagy kiegészítését, amennyiben az Adakezelő által kezelt adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. Ezen adatokat az Adatkezelő haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve kiegészíti és erről a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül a Felhasználót írásban tájékoztatja.

7.3. Korlátozáshoz való jog

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Jelölt vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Adatkezelő a korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen írásban tájékoztatja. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de megalapozottan feltételezhető, hogy a kezelt személyes adatok törlése a Felhasználó jogos érdekeit sértené. Ekkor a korlátozás a jogos érdek fennállásának időtartamáig áll fenn. Abban az esetben is korlátozza az Adatkezelő a Felhasználó kezelt adatait, amennyiben az adatok törlésének lenne a helye, de az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Felhasználó által benyújtott korlátozás iránti kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül az Adatkezelő elbírálja és az érintettet írásban értesíti. Amennyiben az Adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja az érintettet haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás jogi és ténybeli indokairól, továbbá arról, hogy a korlátozásra vonatkozó jogát a NAIH közreműködésével is gyakorolhatja.

7.4. Törléshez való jog A Felhasználó jogosult a személyes adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait: (i) ha az adatkezelés jogellenes, (ii) ha az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, (iii) ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy (iv) az adatok korlátozására meghatározott időtartam eltelt. Ha az adatkezelő az érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül arról írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem elutasításának jogi és ténybeli indokairól, továbbá arról, hogy a törlésre vonatkozó jogát a NAIH közreműködésével is gyakorolhatja.

7.5. NAIH-hoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak érvényesítése érdekében a NAIH-hoz fordulhat és jogait a NAIH közreműködésével is gyakorolhatja, továbbá a NAIH vizsgálatát kezdeményezheti, valamint a NAIH adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 8.6. Bírósághoz fordulás joga A Felhasználó az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.

8. Cookie-k (Sütik)

8.1 A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeiről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama:
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

8.2

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

8.3

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresőben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előzőekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

9. Az adatvédelmi incidens

9.1. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

9.2. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. A Tájékoztató megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

10.2. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg, vagy a Látogató a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség a Felhasználót terheli és az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10.3. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2021. május 20.

Érvényes 2021. május 20-tól.